Usługi

Nasza szczegółowa oferta obejmuje:

1. W odniesieniu do nowo organizujących się wspólnot:

 • Organizacja wspólnot mieszkaniowych – wystąpienie o nadanie numeru NIP, REGON, założenie konta bankowego;
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Zorganizowanie zebrania właścicieli – przygotowanie projektów podstawowych uchwał regulujących funkcjonowanie wspólnoty;
 • Założenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji.


2. Istniejącym wspólnotom mieszkaniowym zapewniamy:
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych;
 • Monitorowanie i wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
 • Kompleksowe przygotowanie i obsługę zebrań wspólnoty.


3. W zakresie technicznego utrzymania nieruchomości wspólnej:
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Zapewnienie dostawy mediów do nieruchomości;
 • Współpraca z firmami odpowiedzialnymi za konserwację, usuwanie awarii i bieżące remonty;
 • Zapewnienie właściwego wykonawstwa robót remontowych;
 • Pogotowie awaryjne czuwające 24 godz./ dobę;
 • Roczne przeglądy techniczne bez dodatkowych opłat.


4. W zakresie gospodarki ekonomiczno – finansowej:
 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych i ich rozliczeń;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Bieżące informowanie o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i windykacja należności od właścicieli i najemców lokali;
 • Rozliczanie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, funduszu remontowego i mediów;
 • Obsługa pocztowa i bankowa – obsługa kont bankowych za pośrednictwem kanałów bankowości internetowej;
 • Prowadzenie ewidencji za pośrednictwem programu iAS, który umożliwia właścicielom nieograniczony czasowo dostęp do danych o aktualnych saldach, poczty, ogłoszeń oraz głosowania nad Uchwałami przez internet.


5. W zakresie doradztwa i planowania:
 • Analiza i doradztwo w celu obniżania kosztów eksploatacyjnych;
 • Analizowanie i rekomendacja warunków ofert na wykonawstwo robót remontowych i dostawy mediów;
 • Przygotowywanie umów na dostawę mediów i roboty remontowe.


6. W zakresie obsługi prawnej nieruchomości:
 • Współpraca z kancelarią prawną oraz reprezentacja przed sądami i innymi urzędami, doradztwo i windykacja.


Usługi dodatkowe

W trosce o wygodę i poczucie bezpieczeństwa użytkowników Państwa nieruchomości, proponujemy również pełen wachlarz usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów:

 • utrzymanie czystości: sprzątanie i mycie klatek schodowych oraz terenów przyległych do nieruchomości, mycie okien w częściach wspólnych nieruchomości
 • odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników
 • utrzymanie ogrodów i placów zabaw: współpracujemy z fachowcami w dziedzinie projektowania i opieki nad ogrodami, co pozwala na utrzymanie w odpowiednim stanie terenów zielonych przez cały rok.
 • konserwacja budynku: zapewniamy realizację prac wynikających z potrzeb bieżącej konserwacji wszystkich urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie budynków.
 • monitorowanie nieruchomości oraz reagowanie na zaobserwowane zagrożeniaNasze ceny są elastyczne, ponieważ zawsze uwzględniamy optymalnie indywidualne potrzeby każdego klienta.